۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۹:۲۳ ۴۳۶
طبقه بندی: منجم شوید
چچ
مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در رصدخانه خیام، بخش نجوم سازمان با هدف ارتقاء سطح دانش اخترشناسی و افزایش ارتباطات و همکاری های علمی با دانشگاه ها و موسسات علمی سراسر کشور، اقدام به حمایت از پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات رصدی به کلیه پژوهشگران، محققین و دانشجویان نموده است. مقالات موجود در این بخش با حمایت سازمان فضایی ایران تدوین شده است.

با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در رصدخانه خیام، بخش نجوم سازمان با هدف ارتقاء سطح دانش اخترشناسی و افزایش ارتباطات و همکاری های علمی با دانشگاه ها و موسسات علمی سراسر کشور، اقدام به حمایت از پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات رصدی به کلیه پژوهشگران، محققین و دانشجویان نموده است. مقالات موجود در این بخش با حمایت سازمان فضایی ایران تدوین شده است.


عناوین پایان نامه ها


  • رصد و نورسنجی خوشه ستاره ای M52
  • نورسنجی و تحلیل ساختار خوشه ستاره ای M13
  • نورسنجی و تحلیل ساختار خوشه ستاره ای M15
  • نورسنجی و تحلیل نمودار نوری سیاره فراخورشیدی HD189433b
  • نورسنجی و تحلیل نمودار نوری سیاره فراخورشیدی TrEs-3b

عناوین مقالات پژوهشی


  • ​آنالیز منحنی نوری و تغییرات دوره تناوب دوتایی ابرتماسی EQ Tauri
  • نورسنجی، تغییرات دوره تناوب و آنالیز منحنی نوری دوتایی گرفتی V1191 Cyg
  • منحنی های نوری جدید و افمری ستاره V873 Persei
  • تعیین ضرایب تراز رنگی فیلترهای BVR سیستم تصویربرداری رصدخانه مرکز فضایی البرز
  • نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر SW Lac