۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۹:۲۳ ۳۵
طبقه بندی: منجم شوید
چچ
مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در رصدخانه خیام، بخش نجوم سازمان با هدف ارتقاء سطح دانش اخترشناسی و افزایش ارتباطات و همکاری های علمی با دانشگاه ها و موسسات علمی سراسر کشور، اقدام به حمایت از پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات رصدی به کلیه پژوهشگران، محققین و دانشجویان نموده است. مقالات موجود در این بخش با حمایت سازمان فضایی ایران تدوین شده است.

با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در رصدخانه خیام، بخش نجوم سازمان با هدف ارتقاء سطح دانش اخترشناسی و افزایش ارتباطات و همکاری های علمی با دانشگاه ها و موسسات علمی سراسر کشور، اقدام به حمایت از پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات رصدی به کلیه پژوهشگران، محققین و دانشجویان نموده است. مقالات موجود در این بخش با حمایت سازمان فضایی ایران تدوین شده است.

وضعیت پروژه: انجام شده