دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۳۷ ۱۴
چچ

ISO 17123-1:2014

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی به منظور تأمین قوانین کلی بـرای ارزیـابی و بیـان عـدم قطعیـت در اندازه گیری است. این امر در ویژگی های روش های اجرایی آزمون اسـتانداردهای 2-17123 ISO ،3-17123 ISO، ISO 17123-8 وISO 17123-7،ISO 17123-6 ،ISO 17123-5،ISO17123-4 استفاده می شود.
استانداردهای ISO 17123-7،ISO 17123-6 ،ISO 17123-5 ،ISO 17123-4 ،ISO 17123-3 ،ISO 17123-2 و 8-17123 ISO تنها روشهای اجرایی آزمون میدانی برای دستگاه های ژئودتیک را بدون اطمینان از قابلیت ردیابی، مطابق با استاندارد 99 Guide IEC/ISO ،مشخص می کنند. به منظور اطمینان از قابلیت ردیابی، قصد بر آن است که این دستگاه ها در آزمایشگاه آزمونی که قبلا تجهیز شده، کالیبره شوند.
این قسمت از مجموعه استانداردهای 17123 ISO یک نسخه ساده بر مبنای استاندارد 3-98 Guide IEC/ISO و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به زمینه خاص اندازه گیری های آزمون ژئودتیک است. استاندارد از طریق این لینک در دسترس است.
شایان ذکراست نسخه سال 2014 این استاندارد با عنوان استاندارد اپتیک و ابزارهای اپتیکی- روش های اجرایی میدانی برای آزمون ابزارهای نقشه برداری و ژئودتیک- قسمت 1: تئوری با کد INSO11702-1 در استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین المللی / منطقه ای زیر به روش معادل یکسان تهیه و تدوین شده است و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می باشد و معادل یکسان استاندارد بین المللی / منطقه ای مزبور است:


ISO 17123-1: 2014, Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - part1: Theory


برای دریافت فایل نسخه فارسی استاندارد اینجا را کلیک کنید.


آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب مطالب