چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۳۴
چچ

دومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

دومین همایش چشم‌انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران آینده با مشارکت جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران در حوزه نجوم، شخصیت‌های علمی و حضور دانشجویان علاقه‌مند در روز شنبه مورخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۰ و مقارن با هفته جهانی فضا برگزار گردید. معرفی فعالیت‌های نجوم اخیر سازمان فضایی ایران، معرفی فعالیت‌های اخیر نجوم کشور و جهان، هم‌اندیشی و بررسی چالش های نقشه راه نجومی کشور، گسترش همکاری فضای آکادمیک و حوزه نجوم آماتوری کشور و کمک به تهیه برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران از جمله اهداف این همایش بود. در این همایش سخنرانی هایی با عناوین "دستاوردها، راهبردها و عملکرد کمیسیون نجوم مجلس شورای اسلامی"، "بررسی و تحلیل فعالیت های نجوم حرفه ای کشور"، "نجوم از فضا"، "جایگاه نجوم رادیویی"، "ارائه چشم انداز نجوم حرفه ای"، "دستاوردهای اخیر جهان در عرصه نجوم"، "فعالیت ها و بررسی چالش های نجوم آماتوری ایران"، "ارائه چشم انداز نجوم آماتوری"، "ترازیابی اقتدار فضایی کشورهای مختلف با نگاهی به نجوم فضایی" و "گزارش فعالیت‌های نجومی سازمان فضایی ایران" ارائه شد.

آدرس کوتاه شده: